Emoji表情对照代码表

2020-07-04 产品动态 102

社群大师支持Unicode 字符百科:https://unicode-table.com/cn/emoji/

  • 上述网址复制浏览器打开,
  • 找到对应的Emoji表情,复制Unicode编号,如上U+1F92A
  • 软件编辑器中,加上英文状态中括号,即:{U+1F92A}